Kontakt: info@ecavgiraltovce.sk | +421 905 292 777 |

20. marec 2021

Cirkevný príspevok 2021

Autor: Martin Fečko

Vážení členovia nášho cirkevného zboru.
 
Celozborový konvent v našom CZ sa pre pandemické opatrenia konal  až 25.7.2021.
Na konvente bol schválený cirkevný príspevok vo výške  15,- € za člena  CZ.
V tomto roku bude cirkevný príspevok vyberaný v 2 splátkach:
*  v jarných mesiacoch bola vyberaná  1. časť  vo výške 8,- € za člena CZ
*  2. časť vo výške 7,- € za člena CZ bude vyberaná v termíne do 30.9.2021
 
Z dôvodu stále pretrvávajúcich mimoriadnych opatrení na Slovensku, odporúčame cirkevný poplatok uhradiť priamo na účet CZ . V prípade, že vám tento spôsob úhrady nevyhovuje, na inom spôsobe a termíne sa dohodnite priamo so svojim presbyterom, ktorý vyberá cirkevný príspevok vo vašom obvode.
Ak ste ešte neuhradili  1. časť cirkevného príspevku za rok 2021, tak vás prosíme o úhradu celého poplatku jednorázovo.
 
Platba na účet cirkevného zboru:
číslo účtu:  SK04 0900 0000 0000 8512 1505
variabilný symbol: 202102
do správy pre prijímateľa uveďte mená všetkých osôb, za ktoré je platba uhrádzaná .
(tieto údaje sú potrebné pre správnu identifikáciu vašej platby).
 
Cirkevný poplatok prosíme uhradiť v termíne do 30. septembra  2021.
 
Ak ste si ešte neobjednali Tranovského kalendár na rok 2022, môžete svoj záujem nahlásiť  priamo svojmu presbyterovi.

(Aktualizované  03-09-2021)