Kontakt: info@ecavgiraltovce.sk | +421 905 292 777 |

O našom zbore

Pár základných informácií o našom CZ ECAV Giraltovce

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Giraltovce považuje Pána Ježiša Krista za Hlavu všeobecnej kresťanskej cirkvi a Písmo Sväté za jediný prameň a pravidlo života vysvetľované v duchu Symbolických kníh. Cirkevný zbor tvoria evanjelici augsburského vyznania bývajúci v územnom obvode CZ Giraltovce a tí, ktorí sa podľa platných predpisov ECAV prihlásili do zboru z iných miest a obcí na Slovensku.

Do územného obvodu CZ Giraltovce patria mestá Giraltovce, Svidník a obce Železník, Lužany pri Topli a Mičakovce.CZ Giraltovce je monolitný cirkevný zbor, ktorý tvoria: matkocirkev Giraltovce, filiálky Železník, Lužany pri Topli, Mičakovce a diaspora Svidník.

CZ Giraltovce ako súčasť jedinej svätej všeobecnej apoštolskej Cirkvi má za cieľ:

  • v súlade s Božím poverením prijímať Božiu milosť vierou zo zvesti Slova a prisluhovania sviatosti a na ňu odpovedať vďačnosťou, oslavou Boha, mravným životom, bratsko- sesterskou láskou, kresťanskou službou a svedomitým konaním každodenných povinností v manželstve, rodine, v povolaní;
  • zodpovedne vykonávať Božie misijné poverenie, prinášať evanjelium všetkým ľudom, privádzať ich k viere v Krista;
  • prekonávať rasové, národnostné, triedne predsudky, ujímať sa chudobných, osamelých, chorých a núdznych;
  • viesť svojich členov k poznaniu Božieho Slova, aby rástli vo viere, láske a nádeji, aby považovali dar života za príležitosť k praktizovaniu kresťanskej viery;
  • predstavovať jednotu danú Bohom Jeho ľudu tým, že budú žiť v láske Kristovej a tým, že sa spoja s ostatnými kresťanmi v modlitbách a v živote, aby vyjadrili jednotu, ktorú dáva Duch Svätý.