Kontakt: info@ecavgiraltovce.sk | +421 905 292 777 |

Filiálky a diaspory

Pár informácií o filiálkach a diaspore v našom cirkevnom zbore

Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi v Giraltovciach je okrem matkocirkvi Giraltovce zložený aj z filiálok Železník, Lužany pri Topli a Mičakovce a diaspory Svidník.

Železník

Po kanonickej stránke sa filiálka Železník prvýkrát spomína v roku 1826 ako časť cirkevného zboru Giraltovce. V roku 1838 má 158 členov. V rokoch 1878-80 bolo veľké sťahovanie za prácou do Ameriky. Z obce odchádzali aj celé rodiny. Odzrkadlilo sa to aj na počte členov. V roku 1880 je ich 195, v roku 1910 dokonca iba 184. S rokom 1914 prišla prvá svetová vojna. V nej len od jesene 1914 do mája 1915 padli Andrej Homulka, Juraj Hamara, Ján Pankúch, Andrej Hamara, Ján Rubis a Juraj Čorba. Aj táto vojna bola príčinou poklesu počtu členov. Pri sčítaní v roku 1920 bolo ich iba 165. Po vojne ľudia už neodchádzajú z obce. Tým vzrástol aj počet členov. V roku 1930 bolo ich už 224. 12. mája 1941 je v Železníku založená Slovenská evanjelická jednota.

Aj filiálka v Železníku má svoj chrám Boží. Túžba po chráme, v ktorom sa môžeme stretávať na službách Božích, modlitbách, biblických hodinách, mládežníckych, či detských stretnutiach sa naplnila v roku 2001. Keď za účasti vyše 1300 veriacich, 18 farárov, seniora a dôstojného biskupa ZD bol otvorený a posvätený náš chrám Boží. Dva a pol ročné úsilie námahy a zanietenosti bolo korunované úspechom na Zjavenie Krista Pána mudrcom 6. januára 2001.

„Hospodin sa stará o svoj svet, trestá ho i zachraňuje.“ Na tieto slová myslel architekt Tomáš Miroslav Niňaj pri plánovaní tohto kostola. Predstavoval si biblickú potopu sveta a Noemov koráb, ktorý sa ocitol na hore Ararát. Chrámová loď je teda tvaru korábu, do ktorej vchádza veriaci k Bohu úzkou bránou, na ktorej je veža ukončená krížom. Nad vstupom je tvarované prekrytie v podobe holubice, ktorá priletela s ratolesťou, aby zvestovala, že už nastala súš. Veľké bočné okno tvarované krížom z vonku, predstavuje výhľad Noácha (i nás) na prírodu, ktorej sme súčasťou.

Oltár - novozmluvný Kristov kríž, veriaceho, má stišovať, viesť k zbožnosti a pokore. Za ním úzky pás okna predstavuje nádej.

Vo veži sú okná na 4 svetové strany. V nej dva zvony hlaholia do diaľav, oslavujú Hospodina, pripomínajú Ho, zvolávajú veriacich k Jeho oslave a rozhovory s Ním, skrze chrámové priestory.