Kontakt: info@ecavgiraltovce.sk | +421 905 292 777 |

Modlitebné spoločenstvo

Prečo sa modlíme?

  • 1. ...lebo máme veľa dôvodov ku vďačnosti a k chvále Božieho mena. Nadovšetko za dar spasenia v Pánovi Ježišovi Kristovi! I za náš duchovný domov a nášho duchovného pastiera, brata farára Martina Fečka. Za našu duchovnú rodinu súrodencov vo viere a najmä za to, že sa k nám, hoci nehodným, Pán Ježiš vo svojej láske a milosrdenstve skláňa a cez svojho Ducha koná pri nás svoje dielo milosti.
  • 2. ...lebo túžime, vo viere i v dôvere a v mene Pána Ježiša Krista prichádzať ako deti k Otcovi, ktorý je Láska. Chceme tiež niesť vzájomne svoje bremená a modliť sa jedni za druhých (za nemocných, opustených, za ľudí bez domova, za závislých na alkohole, či drogách, za misionárov a prenasledovaných kresťanov vo svete, atď.)
  • 3. ...lebo v modlitbe túžime hľadať Božiu tvár a Božiu vôľu pre naše životy i naše rodiny a náš zbor, aby sme z Jeho milosti a zmocnení Jeho Duchom smeli kráčať cestou poslušnosti a cestou požehnania pred Božou tvárou.
  • 4. ...lebo neprestajne túžime prosiť Nebeského Otca o duchovnú obnovu a prebudenie v našich rodinách, zbore a celej cirkvi i v našej krajine, aby sme všetci patrili Pánovi Ježišovi a v jednote Jeho lásky i Ducha žili život v Ňom a boli i Jeho svetlom a soľou pre tento svet.
  • 5. ...našou modlitbou srdca je, ….aby sme verní pravde, v láske rástli v každom ohľade v Toho, ktorý je Hlavou – v Krista (Ef. 4,15)

Pravidelné stretnutia modlitebného spoločenstva

Giraltovce - každý pondelok o 18:00 v zborovej miestnosti v Giraltovciach

Vedúci modlitebného spoločenstva
  • Mgr. Martin Fečko