Kontakt: info@ecavgiraltovce.sk | +421 905 292 777 |

Služby Božie

Služby Božie sú pre nás ústredným zhromaždením členov nášho cirkevného zboru v mene Ježiša Krista. Prostredníctvom Služieb Božích máme jedinečnú príležitosť byť v kontakte s Bohom, kedy sa nám prihovára v čítaných alebo spievaných textoch, kázni Božieho slova i vo sviatostiach. Zvestovaním Slova Božieho sa aj nám každú nedeľu budí v srdciach viera a nový život, kedy počas hodinky môžeme načerpať duchovný pokrm a požehnanie pre náš život a s chválou, vďakou, oslavou a úctou Pánu Bohu odpovedať modlitbami, hudbou i spevom za Jeho požehnanie.

Pravidelné Služby Božie

Giraltovce - každú nedeľu o 9:00 v evanjelickom kostole v Giraltovciach

Železník - každú nedeľu o 10:30 v evanjelickom kostole v Železníku

Svidník - druhá nedeľa v mesiaci o 14:45 na Základnej umeleckej škole

Nešporné Služby Božie

Lužany pri Topli - štvrtá nedeľa v mesiaci o 14:00 v Dome nádeje v Lužanoch pri Topli

Mičakovce - príležitostne počas adventu a pôstu na Obecnom úrade