Kontakt: info@ecavgiraltovce.sk | +421 905 292 777 |

23. august 2020

Konfirmácia 2020

Autor: Marcela Tomková

Každoročne patrí konfirmácia medzi najkrajšie slávnosti v zbore. Tento rok však za prísnych bezpečnostných opatrení, no s obrovským pocitom radosti, že sa vôbec mohla konať.

Desiati mladí ľudia krásne odetí vyznávali svoju vieru, hovorili žalmy, modlitby, sľuby a prvýkrát prijímali sviatosť Večere Pánovej. Slová kázňového textu z Izaiáša 43,1-3: „Neboj sa, lebo som ťa vykúpil, povolal som ťa tvojím menom; môj si ty! Keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou, a keď cez rieky, nezaplavia ťa; keď budeš kráčať cez oheň, nezhoríš, ani plameň ťa nespáli, lebo ja, Hospodin, som tvoj Boh, Svätý Izraela, tvoj Spasiteľ.“, ich uisťovali, že Pán Ježiš bude s nimi kráčať cez ťažkosti i radosti, že ich nikdy neopustí.

Obrovský pocit hrdosti a šťastia pre rodičov, starých aj krstných rodičov vidieť svoje deti potvrdzovať krstnú zmluvu a prijímať dary Večere Pánovej. Týmto dňom sa však nič nekončí, práve začína. My všetci veríme, že pre týchto mladých ľudí je to začiatok cesty s Bohom a že pozvánku do spoločenstva využijú. Modlime sa za nich, aby ich Pán Boh viedol po tej pravej ceste.
Galéria k článku