Kontakt: info@ecavgiraltovce.sk | +421 905 292 777 |

Andrej Bartho

ev. farár, (* 25. január 1885 - ✝ 9. december 1973)

Andrej Bartho (Barthó) sa narodil 25. januára 1885 v Gemerskej župe rodičom roľníkom Andrejovi Barthovi a Júlii Királyovej v obci Likier (Likér, Likýr, Likér). Dnes je Likier mestskou časťou mesta Hnúšťa. Základnú školu absolvoval doma, potom ho kvôli nemeckému jazyku zobrali na rok do Starej Lesnej (nem. Alt Walddorf), kde bol dňa 7. júna 1897 konfirmovaný farárom Júliusom Székelym. Odtiaľ odišiel na štúdium do protestantského hlavného gymnázia v Rimavskej Sobote, kde v roku 1905 zmaturoval. Po tomto štúdiu sa za podpory Pavla Gyürkyho stal poslucháčom teológie na evanjelickom kolégiu v Prešove, kde po základnej skúške zložil v roku 1909 odbornú skúšku a neskôr aj farársku skúšku. Po úspešnom ukončení teologického štúdia ho biskup Pavol Zelenka vysvätil za evanjelického farára. Pôsobiť začal ako pomocný farár v hnúšťanskom evanjelickom cirkevnom zbore. Koncom roka 1909 začal svoje pôsobenie v Giraltovciach, kde zotrval až do začiatku roka 1958. V Giraltovciach tak pôsobil neuveriteľných 48 rokov. Andrej Bartho je doposiaľ najdlhšie pôsobiacim evanjelickým farárom v Giraltovciach. Tu zotrval aj počas dvoch svetových vojen a nástupu komunizmu. Počas 1.svetovej vojny sa neuskutočnili len dve nedeľné bohoslužby, keď v dôsledku ruskej invázie odviezol 3. decembra 1914 svoju rodinu do Sarvaša. V tom čase nastali nepokoje medzi ruským a uhorským vojskom, čo trvalo až do konca mája 1915. Až na kostol boli všetky cirkevné budovy poškodené. V roku 1917 bol zrekvirovaný jeden zo zvonov z evanjelického kostola pre účely v 1.svetovej vojne.

Andrej Bartho bol aktívnym aj v rámci Šarišsko-zemplínskeho seniorátu, bol hlavným zapisovateľom na seniorálnych konventoch, v roku 1918 bol zvolený za topľanského dekana (funkcionár v senioráte, spravujúci cirkevné školy), v roku 1927 bol zvolený za predsedu kňazskej konferencie, zúčastnil sa na niektorých dištriktuálnych konventoch za seniorát, organizoval náboženské večierky a biblické hodiny v zbore s prednáškami o Biblii a Lutherovi, písal mestskú giraltovskú kroniku. Zachovali sa jeho fotografia, vlastnoručný podpis, jeho vlastný Zpěvník Evangelický z roku 1907, pamätný list Rozpomienka na konfirmáciu, rôzne správy o jeho činnosti zaznamenané v evanjelických maďarských novinách, viaceré rukopisy s jeho kázňami a modlitbami. Andrej Bartho odišiel do dôchodku na začiatku roka 1958, a tým ukončil svoje účinkovanie v giraltovskom evanjelickom cirkevnom zbore. Bol veľkým prínosom pre Giraltovce, ale najmä pre cirkevný zbor. Vo veku nedožitých 89 rokov bol dňa 12.decembra 1973 pochovaný na prešovskom cintoríne vtedajším biskupom Východného dištriktu Júliusom Filom st. (Zomrel 9. decembra 1973 v Prešove.)


Autor: Vladimír Švač, PhD.