Kontakt: info@ecavgiraltovce.sk | +421 905 292 777 |

Juraj Ihnati

ev. farár, (* 1. január 1690 - ✝ 1. január 1752)

Juraj Ihnati (iné podoby jeho mena: Ignati, Ihnáthy, Ihnaty) – narodil sa okolo roku 1690 v Švábovciach na Spiši. Jeho otec Gregor Ihnathi bol evanjelickým farárom, matka Mária bola rodená Gajanová. Juraj Ihnathi študoval v Strážkach, Kežmarku, Rožňave, potom odišiel do Levoče a neskôr aj do Prešova, kde študoval na evanjelickom kolégiu pod vedením Samuela Matthaedisa (významná osobnosť pedagogického a vedeckého života 18.storočia, evanjelický kňaz, pedagóg, historik a spoluautor Rezikovej Gymnasiologie), ktorý na kolégiu pôsobil v rokoch 1710-1721. Tu ho barón Henrich Filip Kalisius zamestnal ako vychovávateľa svojho syna Kristiána a spolu s ním ho poslal študovať do Nemecka na univerzitu v Tübingene. Juraj Ihnathi v roku 1717 dokončil teologické štúdium a získal magisterský titul. Po návrate domov pôsobil od 24.apríla 1721 ako profesor a od 21.júna 1721 aj ako konrektor na Evanjelickom kolégiu v Prešove (1721-1726). Štyri roky viedol gramatickú triedu a po smrti rektora Petra Pavla Toperczera sa stal rektorom kolégia (1726-1730). Juraj Ihnati pôsobil na kolégiu v čase protireformácie, pričom kolégium bolo už predtým evanjelikom odobraté a výučba bola v drevenej škole za hradbami mesta. Boli to veľmi ťažké časy pre evanjelikov, nakoľko im boli násilne odoberané nielen školy, ale najmä kostoly prevažne v rokoch 1711-1715. Zaberanie kostolov a škôl však pokračovalo aj ďalšom období počas celej prvej polovice 18. storočia, takže k roku 1736 poklesol počet kostolov v celom Uhorsku z pôvodných 2000 na 205. Juraj Ihnati bol 25.mája 1730 vysvätený za evanjelického kňaza a jeho prvým pôsobiskom sa stali Lipany. V Lipanoch pôsobil do roku 1740-1 a potom prišiel do Giraltoviec. V Giraltovciach pôsobil ako evanjelický farár 7 rokov až do roku 1747. Zaujímavosťou je, že giraltovským evanjelikom nebol kostol nikdy odobratý. Odtiaľ Ihnati odišiel za farára do maďarskej obce Czekeháza, kde v roku 1752 zomrel.

Medzi jeho najznámejšie zachované dielo patrí jeho dizertácia zo štúdia na univerzite v Tübingene s názvom: Dissertatio academica de fidelibus confessoribus, juxta Rom. X. 10. quam ... eruditorum judicio et examini sistet Auctor & Respondens Georgius Ignati... Tubingae, 1717.


Autor: Vladimír Švač, PhD.