Chorľavý život

Bol jeden nemocný, Lazár z Betánie, z mestečka Márie a jej sestry Marty. Bola to Mária, ktorá pomazala Pána masťou a svojimi vlasmi Mu utierala nohy; jej brat Lazár bol chorý. I poslali tie sestry k Ježišovi s odkazom: Pane, ajhľa, ten, ktorého miluješ, je nemocný. Keď to Ježiš počul, povedal: Tá nemoc nie je na smrť, ale pre slávu Božiu, aby oslávený bol ňou Syn Boží. Ježiš miloval Martu i jej sestru a Lazára. Ako teda počul, že je chorý, ostal ešte dva dni na mieste, kde bol; až potom povedal svojim učeníkom: Poďme znovu do Judska. Učeníci Mu hovorili: Majstre, Židia Ťa práve chceli kameňovať, a znovu tam ideš? Ježiš odpovedal: Nemá deň dvanásť hodín? Ak niekto chodí vo dne, nepotkne sa, pretože vidí svetlo tohto sveta, ale ak niekto chodí v noci, potkne sa, pretože nieto v ňom svetla. Toto povedal, a potom im riekol: Lazár, náš priateľ, zaspal; ale idem ho zobudiť. Evanjelium podľa Jána 11,1-11

Každému človekovi je pri narodení vyhotovená zdravotná karta, ktorá slúži na zaznamenávanie zdravotného stavu. Niekto má v nej viac záznamov, iný menej. Každý z nás predsa len z času na čas ochorieme. Niektorí ste možno prednedávnom prekonali ľahšiu či ťažšiu chorobu. Niektorí ju snáď prekonávate teraz, v týchto dňoch. Iní možno máte chorobu, ktorá sa veľmi ťažko alebo vôbec nedá vyliečiť. Iní sa možno staráte o chorého človeka. A tak sme už skúsili, videli, zažili, čo je to byť chorým. Ak ochorieme a prídu zdravotné ťažkosti, hľadáme pomoc. Podobne aj Mária a Marta z dnešného textu hľadali pomoc pre svojho chorého brata Lazára. Poslali po toho najlepšieho lekára zo všetkých lekárov – Božieho Syna Ježiša Krista – s odkazom: „Pane, ajhľa, ten, ktorého miluješ, je nemocný.“ Vedeli o Jeho nezvyčajnej moci a Jeho láske k všetkým trpiacim. Preto neváhajú, nevyčkávajú, ale Ho informujú, čo sa stalo. Pán Ježiš Kristus rozumel ich bolesti, no nereagoval okamžite. Vyjadrujú to slová: „Tá nemoc nie je na smrť, ale pre slávu Božiu, aby oslávený bol ňou Syn Boží.“ I tá najkomplikovanejšia situácia človeka môže priniesť Bohu slávu, pretože Boh je schopný akékoľvek zlé okolnosti využiť na dobré. Sťažuješ sa a obviňuješ Boha, keď sa stretávaš s ťažkosťami? Alebo svoje starosti prijímaš ako príležitosť, v ktorej sa môže osláviť Boh? Ak sme konfrontovaní s Božím načasovaním, hlavne pokiaľ vyčkáva so svojím konaním, niekedy si myslíme, že Boh na naše prosby neodpovedá, alebo ak aj odpovedá, ale nie tak, ako by sme chceli. No môžeme si byť istí, že On naplní všetky naše potreby podľa svojho dokonalého plánu a zámeru. Len buďme trpezliví, Jeho čas príde. Aj Ježiš odchádza do Judska, kde mu hrozilo nebezpečenstvo zo strany Židov. Nemyslí na seba, ale na chorého priateľa, ktorý zaspal, a On ho ide zobudiť. Pán Ježiš Kristus je aj naším priateľom. On prišiel do tohto sveta, aby aj nás zobudil – vyliečil z choroby hriechu, od smrti večnej a moci diabolskej. Golgotský kríž je symbolom jeho dokonalého plánu. Je miestom, kde môžeme všetci prísť. Neváhajme to urobiť. Nech aj cez náš chorľavý život je oslávený Syn Boží. Amen.

Modlitba
Pane Ježiši Kriste, Ty si uistil všetkých, ktorí Ťa nasledujú, že budeš s nimi vo chvíľach radosti aj utrpenia. A tak Ťa prosíme za všetkých, ktorí sa nachádzajú v ťažkostiach, nedostatku a chorobe, za osamelých, ktorí sú bez pomoci, za rodiny, z ktorých sa vytratila láska, vernosť, dôvera a ochota navzájom si slúžiť a pomáhať. Nebeský Bože, Ty sám naplň naše potreby podľa svojho dokonalého plánu a zámeru. Spravuj nás Duchom Svätým a nech aj cez naše životy je oslávený Syn Boží. Amen.


Martin Fečko | štvrtok, 17. september 2015