Príťažlivý

Nasledovali Ho veľké zástupy z Galiley, Desaťmestia, Jeruzalema, Judska a Zajordánska. Evanjelium podľa Matúša 4, 25

Akú veľkú príťažlivosť má Ježiš! Putoval krajinou ako bezvýznamný kazateľ, no zástup sa za Ním priam hrnul. – Aká silná je Jeho príťažlivosť od tých čias, ako umrel na kríži: „Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta!“ To musí predsa pritiahnuť každého, kto pochopil biedu vo svete i vo vlastnom srdci: Vinu! Vinu pred Bohom! – A aká mohutná je príťažlivosť Zmŕtvychvstalého! Kto cíti dych smrti, ten musí ísť k Tomu, ktorý slávne vstal z hrobu a privoláva svetu: „Ja som vzkriesenie a život, - kto verí vo mňa, ... nezomrie naveky.“ Mohutnou sa stala príťažlivosť Ježišova od tých čias, čo bol povýšený na Božiu pravicu. Teraz Svätý Duch všade pracuje a priťahuje ľudí k tomuto podmaniteľovi sŕdc! Nezabudnem na to, čo som počul ako mládenec na zborovej hodine vo W. od istého starého sedliaka. Hovoril, ako sa za mladi bránil Ježišovi. Ale „Jeho príťažlivosť bola mocnejšia“. A opýtal sa suseda: „Jakub, však si už aj Ty pocítil, že ťa Spasiteľ priťahuje?“ Ten dôrazne prisvedčil: „Áno, pocítil som to a musel som Ho nasledovať.“ Keď nás nebeský Otec priťahuje k Synovi, pôsobí v našom srdci hlboký nepokoj. Lebo Otec nechce, aby sme zahynuli. „Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení.“

Pane! Odpusť nám náš odpor! Zvíťaz v nás! Amen.


Wilhelm Bush | utorok, 6. október 2015