História nášho zboru

Giraltovce boli spočiatku fíliou evanjelického cirkevného zboru v Kračúnovciach. V roku 1716 boli evanjelikom v Kračúnovciach odobraté kostol a fara, a farár Juraj Fábry s rodinou boli vyhnaní. Útočisko našli v blízkych Giraltovciach, kde sa uchýlili pod ochranu miestnej šľachtickej rodiny Szirmayovcov (Sirmay). Z Giraltoviec sa tak stala matkocirkev.

Cirkevný zbor bol pod patronátom niekoľkých zemianskych evanjelických rodín, ako Szirmay, Semsey, Potturnay, Szulyovsky a Bánó, z týchto rodín až do 20- tych rokov 20-teho storočia pochádzala aj väčšina zborových dozorcov.

Evanjelický kostol v Giraltovciach sa spomína až v roku 1650, postaviť ho dal Ján Semsey (Šemšej). Dokončený bol v roku 1654, a následne v roku 1656 bola postavená veža.

K prestavbe a navýšeniu kapacity kostola došlo až v potolerančnej dobe. Prestavba prebehla v rokoch 1798 – 99, kostol bol predĺžený a z jednej strany bola pribudovaná tzv. „chyžka“, ktorá slúžila zemanom, a z druhej strany bola pristavaná sakristia. Takto opravený chrám vysvätil 6. januára 1799 superintendent Samuel Nikolai. Veža bola opravená a nadstavená v roku 1810, o čom svedčí aj nápis nad hlavným vchodom do kostola.

Vo veži sú dva zvony, prvý, malý, bol uliaty v roku 1654 v Prešove, druhý, veľký, bol vyrobený v roku 1923 v Košiciach, tento zvon nahradil iný zvon, ktorý bol vyrobený v roku 1727 v Prešove, ale počas prvej svetovej vojny bol 15. mája 1917 zrekvírovaný pre vojenské účely. V priebehu roku 1918 boli podobne zrekvírované aj píšťaly z organa.

Fara bola postavená až v roku 1780, do tej doby býval farár s rodinou v kaštieli Szirmayovskej rodiny, kde mali vyčlenené priestory. Nová fara bola následne znovupostavená v rokoch 1861, 1911 a naposledy v roku 1974.

Pri cirkevnom zbore pôsobila aj škola, ktorá však v roku 1900, po dohode prešla aj s časťou budovy do štátnej pôsobnosti.

V Giraltovciach až do súčasnosti pôsobilo 20 kňazov (+ ďalších 7 v Kračúnovciach), k najznámejším patria Imrich Berzeviczy, tu pôsobiaci v rokoch 1766 - 1783, Michal Stanik v rokoch 1808 - 1822, Adam Hlovík v rokoch 1831 – 1851, či Ľudovít Hoznek v rokoch 1894 - 1903, Stanik aj Hlovík sú pochovaní v Giraltovciach.

V našom zbore sa krátky čas ukrýval aj superintendent Jakub Zabler, v rokoch 1699 – 1703 jediný pôsobiaci superintendent Evanjelickej cirkvi v Uhorsku, a ktorý zároveň tu a v blízkej Kukovej a Želmanovciach ordinoval aj niekoľko kňazov.

16. februára 1741 bol v Giraltovciach za superintendenta vyvolený Juraj Ambrózy. V roku 1921 bol vystavaný murovaný plot okolo kostola. V roku 1922 bol postavený nový oltár.

Kňazi pôsobiaci v našom cirkevnom zbore

Kračúnovce1600 – 1716 (Giraltovce boli filiálkou)
Štefan Čajka1600 – 1614
Andrej Radvanský1627 – 1635
Vincent Baláth1636 – 1637
Adam Palacký1637 – 1645
Ján Fabínyi1665 – 1686
Pavel Ribossius1686 – 1706
Nikolaj(Mikuláš) Holvaith1706 – 1708
Juraj Fábry1708 – 1716 /tento bol v roku 1716 vyhnaný z Kračúnoviec, kedy boli kostol a fara evanjelikom odobraté./

Giraltovce

1716 - súčasnosť
Juraj Fábry1716 – 1717
Juraj Števonka1717 – 1722
Samuel Bodorovinyi1722 – 1732
Ján Martinyi1732 – 1740
Juraj Ihnati1740 – 1746
Matej Klementis1747 – 1758
Andrej Šarkány1758 – 1766
Imrich Berzeviczky1766 – 1783
Martin Kardoš1783 – 1808
Michal Stanik1808 – 1822, pochovaný v Giraltovciach
Ján Bálint1822 – 1831
Adam Hlovík1831 – 1851, pochovaný v Giraltovciach
Peter Pavel Palečko1852 – 1894, pochovaný v Giraltovciach
Ľudovít Hoznek1894 – 1903
Ján Czinkóczky1904 – 1905
Pavel Klincko1905 – 1907
Andrej Bartho1909 – 1958
Ján Štrauch1958 – 1988
Jozef Juházy1988 – 2014
Martin Fečko2014 – súčasnosť

Zboroví dozorcovia

Ján Semsey (Šemšej)1650 – 1668
František Semsey1668 – 1670
Ján Semsey1670 – 1683
Mikuláš Szirmay1683 – 1717
Tomáš Szirmay1717 – 1735
Štefan Radvanský1735 – 1748
Andrej Potturnyay (Poturňaj)1748 – 1802
Alexander Szulyovszky (Súľovský)1802 – 1810
Andrej Szulyovszky1810 – 1835
Pavel Szirmay1835-1848
Gustáv Szulyovszky1848 – 1872
Wilhelm Rajner1872 – 1882
Zoltán Bánó1882 – 1911
Emil Weisner1912 – 1919
Zoltán Bánó1922 – 1938
Vojtech Bartok1939 – 1940
Ján Kmec1941 – 1960
Andrej Vajda1960 – 1961
Ján Dzuriš1961 – 1962
Ján Sabol1962 – 1990
Ján Cigán1991 – 1999
Vladimír Švač2000 – 2012
Ján Hažlinský ml.2012 – súčasnosť

Cirkevní učitelia

Ján Nyáry(Ňári)
Juraj Nyáry
Juraj Kristiany
Juraj Nyáry
Andrej Adamy
Michal Burghardt
Ján Hvezda, otec Jána Hvezdu(1814 – 1870), štúrovského básnika
Daniel Fábry
Samuel Dirhan
Daniel Fuhrmann
Samuel Szerday
Samuel Droppa, Hlovíkov zať
Július Jesztrebényi, (ktorý mal za manželku vnučku S.Droppu, t.j. Hlovíkovu pravnučku)
Karol Szereday